Ümumi filologiya kafedrası

 

Kafedra müdiri: Elmira Məmmədova (Kekeç)

 


 

Elmira Məmmədova-Kekeç Fikrət qızı 03 iyun 1978-ci ildə anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olaraq,  1999-cu ildə  bakalavr və 2001-ci ildə magistratura pillələrini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2001-2004-cü illərdə AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir.

 

2001-2014-cü illərdə AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Türk filologiyası şöbəsində işləmişdir. 2014-cü ildən AMEA Folklor İnstitutu Türk xalqları folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir. 2008-2009-cu tədris ilində Azərbaycan Dillər Universitetində Xarici tələbələr üzrə hazırlıq kafedrasının müəllimi işləmişdir. 2011-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllimlik fəaliyyəti göstərmişdir. 2013-cü ildən Xəzər Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamentinin müəllimidir.

 

2007-ci ildə filologiya elmləri nazimədi alimlik dərəcəsini almaq üçün Müasir Kipr türk poeziyasının formalaşmasında Osman Türkayın rolu adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.  Mövzu ilə əlaqədar Osman Türkayın poetik irsi (Bakı, 2010) adlı monoqrafiyası nəşr edilmişdir. Hal-hazırda filоlоgiya üzrə еlmləri doktoru  alimlik dərəcəsi almaq üçün Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr: arxitektonikası və məzmun özəllikləri adlı dissеrtasiya mövzusu üzərində işləyir.

 

Еlmira Məmmədоva-Kekeç bir monoqrafiyanın, dörd tərtibat kitabının, on tərcümə kitabının, 80-dən çox məqalə və tеzisin müəllifidir. O, bir çox elmi simpoziumlarda, həmçinin Türkiyə, İran, Şimali Kipr Türk Respublikası, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Moldovanın müxtəlif şəhərlərində kеçirilən bеynəlхalq kоnfranslarda Azərbaycan еlmini layiqincə təmsil еtmişdir.

 

International Journal of Languages Education and Teaching (ISSN: 2198-4999-Germany) və Yeni türk ədəbiyyatı araşdırmaları (Türkiyə, İSNN: 1308-8203) adlı beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

 

 

 "Tərcümə" kafedrası

 

 Kafedra müdiri: Sevda Rzayeva

 


 

Sevda  Ramiz qızı Rzayeva 28 mart 1977-ci  ildə  Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Ali Diplomatiya Kollecinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin Tərcümə ixtisasına daxil olaraq, 1998-ci ildə bakalavr, 2001-ci ildə magistratura pillərini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-2005-cü illərdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda dissertanturada təhsilini davam etdirmişdir.

1998-ci ildən Ali Diplomatiya Kollecində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 2001-ci ildən ADK Tərcümə kafedrasında müəllim, baş müəllim, 2013-cü ildən dosent vəzifəsində işləmişdir. 2015-ci ildən Avrasiya Univesityeti, Tərcümə və praktik dillər kafedrasının müdiridir.

2007-ci ildə filologiya elmləri nazimədi alimlik dərəcəsini almaq üçün “Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlər (ingilis, Azərbaycan və rus dilləri materialları əsasında)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.  Mövzu ilə əlaqədar “Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlər” adlı dərs vəsaiti  nəşr edilmişdir.

Sevda Ramiz qızı Rzayeva bir dərs vəsaitinin, 1 metodik tövsiyyə, 1 metodik vəsait, 10 tədris proqramının, 50-dən çox məqalə və tеzisin müəllifidir. O, bir çox elmi simpoziumlarda, bеynəlхalq kоnfranslarda Azərbaycan еlmini layiqincə təmsil еtmişdir.  Ailəlidir, iki övladı var.

 

Kafedra 1999-cu ilin iyununda qəbul olunmuş Bolonya Bəyannəməsinin əsas müddəalarını rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir. Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, rus dilləri tədris olunur. Əsas fəaliyyət istiqaməti məqsədi tələbələrə xarici dili praktik olaraq öyrətməkdən və tələbələri dili öyrənilən ölkənin mədəniyyətinə yiyələnməyə yönəltməkdən ibarətdir. Tədris olunan dilin bütün aspektlərini, eləcə də danışıq, dinləmə və anlama, oxu və yazı kimi nitq fəaliyyətlərinin inkişaf etdirmək də kafedranın əsas məqsədlərindən biridir. Kafedranın müəllimləri çalışırlar ki, xarici dilin tədrisində əsasən kommunikativ və interaktiv metodlara  və canlı ünsiyyətə yer versinlər, eləcədə tələbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrinə şərait yaratsınlar.

Kafedranın fəaliyyəti:

 Tərcümə kafedrası geniş fəaliyyətə malik strukturlardan biridir. Bu kafedralarda bakalavr, magistr, doktorantura pillələrində dərslər aparır. Mütəmade olaraq kafedra iclası keçirilir. Bu iclaslarda gündəlikdə olan müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Müəllimlərin açıq dərsləri təşkil edilir və dərslərin təhlili kafedrada keçirilir.

 

Kafedranın müəllimləri bir sıra elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilmişdir. Burada metodika və linqvistika problemləri üzrə tədqiqat işləri aparılır.

 

Kafedranın peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunan fənlər üzrə akademik proqramlar tərtib olunub. Proqramlar əsasən bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulub.

 

 

“Xarici dil və ədəbiyyatı” kafedrası

 

 Kafedra müdiri: Yusifxanova Nərgiz

 

“Xarici dil və ədəbiyyatı” kafedrası 2017-ci ildə Tərcümə və praktik dillər kafedrasının bölünməsi nəticəsində yaranmışdır. 2018-ci ildə “Xarici dil və ədəbiyyat” kafedrası adına dəyişdirilmişdir. 

 

Kafedrada II Xarici dil (ingilis, fransız, alman, rus) tədris olunur.

 

Kafedra müdiri – Yusifxanova Nərgiz Əli qızı. M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun (hal-hazırda Bakı Slavyan Universiteti) məzunudur (1988-1993). 2004-cü ildə “Историческая стилизация и аспекты художественного перевода (на материале исторических произведений азербайджанских писателей, написанных на русском и переведенных)” adı altında namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bakı Avrasiya Universitetində 2007-ci ildən müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.