"SİVİLİZASİYA" JURNALI


Bakı Avrasiya Universitetinin "Sivilizasiya" adlı elmi-nəzəri, praktik jurnalı 2012-ci ildən etibarən nəşr olunur. Belə bir nəşrin ərsəyə gəlməsində əsas məqsəd dünya sivilizasiyalarının inkişaf qanunauyğunluqları, Azərbaycanın ədəbi, fəlsəfi fikrinin bəşər mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqələri, müasir qloballaşma şəraitində etnos və xalqların milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərinin üzləşdiyi problemlər və digər mövzular barədə oxuculara müxtəlif tədqiqatlar işlərini təqdim etməkdir. Jurnalda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr dərc olunur.

 

 

 

 

 


Nəşrin ilk nömrəsində fəlsəfə elmləri doktoru, professor Nazim Hüseynlinin "Biososial sintez və şumer təfəkkürünün üfüqlərində sossublimasiya", hüquq elmləri doktoru Nazim Cəfərlinin "Miqayisəli hüququn tədrisi məsələlərinə dair", filologiya elmləri doktoru Fəxrəddin Veysəllinin "Qloballaşma və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə qlobal dil problemləri", tarix elmləri namizədi Aqşin Mehdiyevin "Azərbaycan Avropa Şurası yollarında", fəlsəfə elmləri namizədi Rövşən Hacıyevin "Ümumbəşər tarixi inkişafın müasir vektoru", pedaqogika üzrə elmlər doktoru Nazilə Abdullazadənin "Qloballaşma və əxlaqi-mənəvi dəyərlərin qorunması" adlı məqalələri və digər yazılar dərc olunmuşdur.

 “Sivilizasiya” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 06 iyul 2012-ci il (Protokol №10-R) tarixli qərarı ilə aşağıda göstərilən elm sahələri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilib: Tarix, Antropologiya və Siyasi elmlər; Fəlsəfə və Sosiologiya elmləri; Filologiya elmləri; Sənətşünaslıq sahəsi.

 

Təsisçi

Bakı Avrasiya Universiteti

 

Baş redaktor

F.e.d., prof. Hüseynli Nazim Ziyad oğlu

 

Baş redaktorun müavini

S.e.d., prof. İbrahimova Gülzar İsaxan qızı

 

Məsul katib

Fil.ü.f.d., dos. Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

Tarix, antropologiya və siyasi elmlər üzrə:

Prof.Dr. Attar Aygün (Türkiyə)

AMEA-nın həqiqi üzvü, t.e.d., prof. Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu

T.e.d., prof. Cəfərov Əsədulla Qüdrət oğlu

T.e.d., prof. İsgəndərov Anar Camal oğlu

T.e.d., prof. Qasımlı Musa Cəfər oğlu

T.e.d., prof. Şükürov Kərim Kərəm oğlu

T.e.f.d., dos. Mehdiyev Aqşin Şəfaət oğlu

S.e.d., prof. Məmmədov Hikmət Baba oğlu

B/m.Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

S.e.d., prof. Nəsirli Elman Xudam oğlu (şöbə redaktoru)

 

Fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə:

Prof. Dr. Suat Günsel ( KKTC)

Prof.Dr. Məmmədov Nizami Mustafa oğlu (Moskva)

Doç. Dr. Abdıldayev Kurmanbek (Qırğızıstan)

F.e.d., prof. Orucov Zahid Məlik oğlu ( Moskva)

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu

F.e.d., prof. Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu

F.e.d., prof. Məmmədov Əziz Bəşir oğlu

F.e.d., prof. Talışlı Siyavuş Murtuza oğlu

F.e.f.d., dos. Məmmədov Hüseyn Qaraxan oğlu

F.e.f.d. Rəhimov Mütəllim Qara oğlu (şöbə redaktoru)

 

Filologiya elmləri üzrə:

Prof. Dr. Bozkurt İsmayıl (Türkiyə)

AMEA-nın müxbir üzvü, fil.e.d., prof. Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Fil.e.d., prof. Qasımov Cəlal Əbil oğlu

Fil.e.d.,prof. Cəlilov Firudin Ağası oğlu

Fil.e.d.,prof. Qasımov İkram Ziyad oğlu

Fil.e.d. prof. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu

Fil.e.d., dos. Rzayev Seyfəddin Gülverdi oğlu

Fil.ü.f.d, prof. Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu

Fil.ü.f.d.,dos. Quliyev Əsgər Qədir oğlu

Fil.ü.f.d.,dos. Gündoğdu Səriyyə Gülağa qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Məmmədova Elmira Kekeç Fikrət qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Rzayeva Sevda Ramiz qızı

Fil.ü.f.d.,dos. Cəlil Fərəh Cabbar qızı

B/m. Musayev Nəsrəddin Musa oğlu

Fil.e.f.d., prof. Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu (şöbə redaktoru)

 

Sənətşünaslıq sahəsi üzrə:

T.ü..f.d., prof. Muradov Vidadi Aydın oğlu

Fəl.ü.f.d., dos.Qaraməmmədli Yasin Alı oğlu

Sən. ü.f.d., prof., əməkdar incəsənət xadimi Hacızadə Bayram Kamal oğlu

Sən. e.d., prof. Həsənzadə Cəmilə Yusif qızı (şöbə redaktoru)