Struktur

BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİNİN (BAAU) TƏŞKİLATİ-İDARƏETMƏ STRUKTURU